1,3-Dioxan-4-one, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl-5-(phenylseleno)-

1,3-Dioxan-4-one, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl-5-(phenylseleno)-