N-(4-nitrophenyl)-3-phenoxybenzamide

N-(4-nitrophenyl)-3-phenoxybenzamide