5-Methyldiphenylsilyloxytridecane

5-Methyldiphenylsilyloxytridecane