4-Diphenylmethylsilyloxyhexadecane

4-Diphenylmethylsilyloxyhexadecane