2-methyl 4-propyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate

2-methyl 4-propyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate