Pyrimidine, 2-(4-butylphenyl)-5-ethyl-

Pyrimidine, 2-(4-butylphenyl)-5-ethyl-