Pyrimidine, 5-ethyl-2-(4-ethylphenyl)-

Pyrimidine, 5-ethyl-2-(4-ethylphenyl)-