3-Ethyl-6-propyl-5-phenylpyridine

3-Ethyl-6-propyl-5-phenylpyridine