2-Methyldiphenylsilyloxypentadecane

2-Methyldiphenylsilyloxypentadecane