2-Diphenyl(methyl)silyloxypentane

2-Diphenyl(methyl)silyloxypentane