2-(3-Methoxyphenyl)-3-phenyloxirane

2-(3-Methoxyphenyl)-3-phenyloxirane