4-Methyldiphenylsilyloxytridecane

4-Methyldiphenylsilyloxytridecane