3-Methyldiphenylsilyloxypentadecane

3-Methyldiphenylsilyloxypentadecane