5-Methyldiphenylsilyloxytetradecane

5-Methyldiphenylsilyloxytetradecane