4-Methyldiphenylsilyloxytetradecane

4-Methyldiphenylsilyloxytetradecane