3-Methyldiphenylsilyloxytridecane

3-Methyldiphenylsilyloxytridecane