2-(4-Cyanophenyl)-5-hydroxypyrimidine

2-(4-Cyanophenyl)-5-hydroxypyrimidine