1,4-Bis(trimethylsilyl)pyrazole

1,4-Bis(trimethylsilyl)pyrazole