Oxirane, 2-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-

Oxirane, 2-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-