1H-Pyrazole, 3,4-bis(trimethylsilyl)-

1H-Pyrazole, 3,4-bis(trimethylsilyl)-