Ethyl 1,6-dimethyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate

Ethyl 1,6-dimethyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate