methyl 2-(carbamoylamino)-4,5-dimethoxybenzoate

methyl 2-(carbamoylamino)-4,5-dimethoxybenzoate