1-(2-Hydroxy-5-methoxy-3-nitrophenyl)ethanone

1-(2-Hydroxy-5-methoxy-3-nitrophenyl)ethanone