2-[(Trimethylgermyl)methyl]pyridine

2-[(Trimethylgermyl)methyl]pyridine