2-(Hydroxyphenylmethyl)[1,4]benzoquinone

2-(Hydroxyphenylmethyl)[1,4]benzoquinone