3-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide