3-Chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide