2-Chloro-N'-(diphenylmethylene)acetohydrazide

2-Chloro-N'-(diphenylmethylene)acetohydrazide