Benzene, 1,4-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)methyl]-

Benzene, 1,4-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)methyl]-