3-Chloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide