3-Chloro-N-(2-chlorophenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-(2-chlorophenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide