3-Chloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide