3-Chloro-N-(3-nitrophenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-(3-nitrophenyl)-1-benzothiophene-2-carboxamide