Benzene, 1,3-difluoro-2-(trichloromethyl)-

Benzene, 1,3-difluoro-2-(trichloromethyl)-