2-Oxo-2-phenylethyl 2-anilinobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 2-anilinobenzoate