1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-1-propanone

1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-1-propanone