2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-anilinobenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-anilinobenzoate