3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-2-one

3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-2-one