1,2,3,4-Tetrahydro-3,3-dimethyl-1-phenyl-1,2-naphthalenediol

1,2,3,4-Tetrahydro-3,3-dimethyl-1-phenyl-1,2-naphthalenediol