1-[3-(chloromethyl)-2,4,6-trimethylphenyl]ethanone

1-[3-(chloromethyl)-2,4,6-trimethylphenyl]ethanone