3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-amine

3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-amine