1-(3,4-diethoxyphenyl)-2-nitroethanol

1-(3,4-diethoxyphenyl)-2-nitroethanol