3-Chloro-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-benzothiophene-2-carboxamide