2-Isopropyl-2-phenyl-1,3-dithiane

2-Isopropyl-2-phenyl-1,3-dithiane