N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(4-nitrophenyl)acetamide

N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(4-nitrophenyl)acetamide