3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide

3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide