2-Amino-4-trimethylsilylbenzoic acid

2-Amino-4-trimethylsilylbenzoic acid