6-Chloro-3-(chloromethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one

6-Chloro-3-(chloromethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one