1-Nitro-4-[4-(4-nitrophenoxy)butoxy]benzene

1-Nitro-4-[4-(4-nitrophenoxy)butoxy]benzene