4-benzothiazolamine,6-methoxy-2-methyl-

4-benzothiazolamine,6-methoxy-2-methyl-